Thiết lập OpenCV trong Android - Lỗi NDK

Łukasz 30/07/2017. 0 answers, 35 views
android android opencv android-ndk android-ndk

Tôi đang cố gắng để thiết lập OpenCV trong dự án Android của tôi. Tôi đã làm theo hướng dẫn trên youtube https://www.youtube.com/watch?v=JIHfqzTdOcQ . Điều duy nhất tôi đã thực hiện một cách khác là thiết lập compileSdkVersion, buildToolsVersion và targetSdkVersion thành 25 (và '25 .0.0 ') trong gradle.build bởi vì mỗi khi tôi đã cố gắng thiết lập cái gì đó khác thì Android Studio đã thay thế nó cho tôi bằng "đúng" giá trị. Sau khi hoàn thành nó, tôi đã gặp lỗi. Có vẻ như sau: Lỗi

Tôi đã thử thêm

sourceSets.main {
jniLibs.srcDir 'src/main/libs'
jni.srcDirs = [] //disable automatic ndk-build call 

}

nhưng nó không giúp được gì. Tôi đang làm gì sai?

1 Comments
Gowthaman 31/07/2017
Lỗi nói, đường dẫn xây dựng NDK là null.Kiểm tra bạn đã thêm đường dẫn NDK vào ứng dụng build.gradle. Và kiểm tra xem bạn đã làm theo các bước như [ stackoverflow.com/documentation/android-ndk/6314/…

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags