Làm thế nào để xây dựng OpenCV cho Android bằng cách sử dụng Clang và NDK r15b mới nhất

Truggvy 26/07/2017. 0 answers, 56 views
android android opencv android-ndk android-ndk clang opencv4android

Làm thế nào tôi có thể xây dựng OpenCV cho Android bằng cách sử dụng Clang và r15b NDK mới nhất? Trên thư mục toolchains NDK r15b mới nhất không chứa các thư mục con đặc biệt với Clang ngoại trừ lệnh llvmandroid.toolchain.cmake bỏ qua thư mục con llvm . Vì vậy, tôi không thể tìm ra cách để mọi thứ hoạt động?

1 Comments
VP. 22/08/2017
Bạn có thể xây dựng OpenCV cho Android bằng Clang không?

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags