Biên soạn Hugin cho android

Simeon Kredatus 05/09/2017. 0 answers, 20 views
android android android-ndk android-ndk hugin

Có thể sử dụng hugin làm thư viện ndk cho dự án android không? Có ai trong số các bạn đã cố gắng biên dịch nó để nó tương thích với việc sử dụng Android không?

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags