làm thế nào để tải một hình ảnh từ url trong bản địa (cpp) và tải nó trong android

Martin j 05/09/2017. 0 answers, 34 views
android android android-ndk android-ndk jni

Tôi đang tìm kiếm một nghiên cứu dựa trên tải một hình ảnh ở phía cpp bản địa và gọi hàm đó trong lớp java để hiển thị hình ảnh đó trong ứng dụng Android của tôi.

 • hiện tại tôi đang thêm hình ảnh bằng cách chỉ truyền chuỗi (url) từ phía cpp.
 • tải một phần hình ảnh được thực hiện trong chính lớp java

  private class DownloadImageFromInternet extends AsyncTask {
  ImageView imageView;
  
  public DownloadImageFromInternet(ImageView imageView) {
    this.imageView = imageView;
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Please wait...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
  
  protected Bitmap doInBackground(String... urls) {
    String imageURL = urls[0];
    Bitmap bimage = null;
    try {
      InputStream in = new java.net.URL(imageURL).openStream();
      bimage = BitmapFactory.decodeStream(in);
  
    } catch (Exception e) {
      Log.e("Error Message", e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
    return bimage;
  }
  
  protected void onPostExecute(Bitmap result) {
    imageView.setImageBitmap(result);
  }
  
  
  } 

đây là mã mẫu của tôi tải hình ảnh ở phía bên android

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags