UE4 NDK android-19 không thể định vị 'log2'

wwwcsw 19/07/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Tôi gặp sự cố với lỗi thời gian chạy

gây ra bởi: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Không thể tải thư viện: reloc_library [1307]: 1838 không thể định vị 'log2' ...

Các phiên bản cao hơn trên 19 là tốt, tuy nhiên, trên các thiết bị trong phiên bản thấp hơn 19, trò chơi của tôi bị rơi bởi lý do.

Những gì tôi đã làm là

Tôi đã khai báo hai định nghĩa log2 và log2f tại mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Nhưng nó vẫn không hoạt động.

1 Answers


Sung 29/07/2017.

Sự cố đã được khắc phục sau UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags