Lỗi biên dịch Android Telegram

gogocoder 29/06/2017. 2 answers, 501 views
android android android-ndk android-ndk telegram ndk-build

Tôi đang cố gắng phát triển với mã nguồn Telegram mới, nhưng khi gỡ lỗi, tôi nhận được lỗi này. Tôi đã đặt API, API Hockey và đã thử bằng cách theo https://stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ sự may mắn nào. Hãy giúp tôi. Cảm ơn bạn

Information:Gradle tasks [:TMessagesProj:assembleArmv7Debug]
Information:(Unknown) In file included
Information:(Unknown)
Information:(Unknown)
Error:error: redefinition of 'struct r_debug'
Information:(Unknown) In file included
Error:error: redefinition of 'struct link_map'
Error:error: redefinition of 'struct r_debug'
Error:error: redefinition of 'struct link_map'
E:\ANDROIDPROJECTS\Android\AndroidSDK\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h
Error:(77, 8) error: previous definition of 'struct r_debug'
Error:(68, 8) error: previous definition of 'struct link_map'
Error:(77, 8) error: previous definition of 'struct r_debug'
Error:(68, 8) error: previous definition of 'struct link_map'
Information:BUILD FAILED
Information:Total time: 4 mins 43.334 secs
Information:8 errors
Information:0 warnings
Information:See complete output in console

Console Output

In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:46:8: error: redefinition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:77:8: error: previous definition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:57:8: error: redefinition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:68:8: error: previous definition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
make: *** [E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/objs-debug/tmessages.26/./NativeLoader.o] Error 1
:TMessagesProj:externalNativeBuildArmv7Debug FAILED

FAILURE: Build failed with an exception.

What went wrong:
Execution failed for task ':TMessagesProj:externalNativeBuildArmv7Debug'.
Build command failed.
Error while executing process E:\ANDROIDPROJECTS\Android\AndroidSDK\ndk-bundle\ndk-build.cmd with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=E:\Telegram\TMessagesProj\jni\Android.mk NDK_APPLICATION_MK=E:\Telegram\TMessagesProj\jni\Application.mk APP_ABI=armeabi-v7a NDK_ALL_ABIS=armeabi-v7a NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-14 NDK_OUT=E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj NDK_LIBS_OUT=E:\Telegram\TMessagesProj\build\intermediates\ndkBuild\armv7\debug\lib NDK_APPLICATION_MK:=jni/Application.mk APP_PLATFORM:=android-14 E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/libtmessages.26.so}
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= repacketizer.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= analysis.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mlp.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mlp_data.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= CNG.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= code_signs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= init_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_core.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_frame.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_parameters.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_indices.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_pulses.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decoder_set_fs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= dec_API.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= enc_API.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_indices.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_pulses.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= gain_quant.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= interpolate.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LP_variable_cutoff.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_decode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NSQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NSQ_del_dec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= PLC.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= shell_coder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_gain.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_LTP.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_NLSF_CB_NB_MB.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_NLSF_CB_WB.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_other.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_pitch_lag.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_pulses_per_block.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= VAD.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_audio_bandwidth.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= quant_LTP_gains.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= VQ_WMat_EC.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= HP_variable_cutoff.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_encode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_VQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_unpack.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_del_dec_quant.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= process_NLSFs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_LR_to_MS.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_MS_to_LR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= check_control_input.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_SNR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= init_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_codec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= A2NLSF.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= ana_filt_bank_1.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= biquad_alt.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bwexpander_32.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bwexpander.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= debug.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_pitch.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= inner_prod_aligned.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= lin2log.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= log2lin.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_analysis_filter.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_inv_pred_gain.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= table_LSF_cos.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF2A.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_stabilize.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_VQ_weights_laroia.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch_est_tables.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_down2_3.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_down2.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_AR2.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_down_FIR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_IIR_FIR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_up2_HQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_rom.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sigm_Q15.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sort.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sum_sqr_shift.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_decode_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_encode_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_find_predictor.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_quant_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_fit.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LTP_analysis_filter_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LTP_scale_ctrl_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= corrMatrix_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_frame_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_LPC_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_LTP_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_pitch_lags_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_pred_coefs_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= noise_shape_analysis_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= process_gains_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= regularize_correlations_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= residual_energy16_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= residual_energy_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= warped_autocorrelation_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= apply_sine_window_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= autocorr_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= burg_modified_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= k2a_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= k2a_Q16_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch_analysis_core_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= vector_ops_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= schur64_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= schur_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bands.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= cwrs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entcode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entdec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entenc.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= kiss_fft.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= laplace.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mathops.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mdct.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= modes.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_lpc.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= quant_bands.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= rate.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= vq.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= armcpu.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= arm_celt_map.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bitwise.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= framing.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= info.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= internal.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opusfile.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stream.c
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_from_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_from.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_jpeg.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_to_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_to_i420.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= cpu_id.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= mjpeg_decoder.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= mjpeg_validate.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= planar_functions.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= video_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= jni.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= audio.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= utils.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= image.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= video.c
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= gifvideo.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= SqliteWrapper.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= TgNetWrapper.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= NativeLoader.cpp
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:46:8: error: redefinition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:77:8: error: previous definition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:57:8: error: redefinition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:68:8: error: previous definition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
make: *** [E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/objs-debug/tmessages.26/./NativeLoader.o] Error 1
Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 
2 Comments
Behzad Shirani 30/07/2017
bạn đã giải quyết vấn đề này chưa
gogocoder 15/08/2017
Xin chào, tôi cuối cùng đã thực hiện nó sau khi thay đổi phiên bản NDK thành r14b, nhận mã nguồn mới nhất và cập nhật git submodule update --init --recursive, xây dựng lại các tệp jni với liên kết này stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , đặt ID mặt nạ và ID ứng dụng

2 Answers


Oussema Aroua 26/07/2017.

vấn đề xuất phát từ redefinition of 'struct' cố gắng thay đổi phiên bản NDK thành r14b

đi đến Lưu trữ NDK và tải xuống phiên bản r14b rồi trích xuất,

go to file> Project Structure> SDK location > android NDK location 

và thay đổi nó thành thư mục ndk-bundle bạn đã tải xuống

5 comments
gogocoder 26/07/2017
Xin cảm ơn bạn đã trả lời, nhưng tôi không biết cách thay đổi phiên bản NDK? Xin hãy giúp tôi cách thay đổi phiên bản NDK thành r14b, hiện tại NDK của tôi là 15
Oussema Aroua 26/07/2017
tôi đã cập nhật câu trả lời của mình
gogocoder 15/08/2017
Xin lỗi đã trả lời bạn Tôi đã bận rộn với các dự án, chỉ cần thử lại lần nữa và cuối cùng tôi đã thực hiện nó sau khi thay đổi phiên bản NDK thành r14b, lấy mã nguồn mới nhất và cập nhật git submodule update --init --recursive, xây dựng lại jni các tệp có liên kết này stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , đặt ID APP và ID mặt nạ Hockey
gogocoder 17/08/2017
Cảm ơn bạn Oussema Aroua
Oussema Aroua 17/08/2017
np :) kiểm tra xem nó có hoạt động được không

Sas3 24/07/2017.

Có vẻ như bạn có nhiều bao gồm (link.h trong ít nhất hai nơi; và linux_dumper.h) cố gắng xác định cấu trúc đã được xác định.

Nếu bạn không quan tâm đến việc sửa đổi mã, tôi khuyên bạn nên thử thêm #ifndef guards xung quanh r_debug và các định nghĩa r_debug struct. Giống như vậy:

#ifndef R_DEBUG
#define R_DEBUG
  struct r_debug {
    ...
  }
#endif

#ifndef LINK_MAP
#define LINK_MAP
  struct link_map {
    ...
  }
#endif 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags