Sử dụng ccache với Android Studio 2.3

Masakazu Matsushita 09/09/2017. 1 answers, 230 views
android android android-ndk android-ndk ccache android-studio-2.3

Có ai biết cách sử dụng cacche để xây dựng NDK từ Android Studio 2.3 không?

Khi tôi xây dựng ứng dụng Android của mình từ dòng lệnh, nó hoạt động tốt và tất cả các tệp đã biên dịch được lưu trữ đúng cách.

./gradlew assembleDebug

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/bin/ccache /usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF ... 

Nhưng được xây dựng từ Android Studio, nó không sử dụng ccache.

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF 

1 Answers


Jon N 14/06/2017.

Trên máy mac, hãy thử bắt đầu từ dòng lệnh, với việc buộc phải đặt biến môi trường varmnent:

cd /Applications/Android\ Studio.app/Contents/MacOS/
   env NDK_CCACHE=/usr/local/bin/ccache ./studio 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags