builderzer android NDK không tải xuống Ubuntu

fadii 05/09/2017. 1 answers, 80 views
python ubuntu android-ndk android-ndk kivy buildozer

Tôi đang sử dụng hệ điều hành Ubuntu 16.04 LTS. Tôi đã cài đặt các buildozer trong python2 và python3. Sdk android được cài đặt nhưng buildozer đang hiển thị lỗi trong khi tải xuống NDK.Xin vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này. Sau đây là Error.

# Downloading http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2
Traceback (most recent call last):
 File "/home/fadii/.local/bin/buildozer", line 11, in   sys.exit(main())
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/scripts/client.py", line 13, in main
  Buildozer().run_command(sys.argv[1:])
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 1026, in run_command
  self.target.run_commands(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 91, in run_commands
  func(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 101, in cmd_debug
  self.buildozer.prepare_for_build()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 175, in prepare_for_build
  self.target.install_platform()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 499, in install_platform
  self._install_android_ndk()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 309, in _install_android_ndk
  cwd=self.buildozer.global_platform_dir)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 671, in download
  urlretrieve(url, filename, report_hook)
 File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1760, in retrieve
  block = fp.read(bs)
 File "/usr/lib/python3.5/tempfile.py", line 622, in func_wrapper
  return func(*args, **kwargs) 

1 Answers


Haphi 12/02/2017.

tôi chỉ có cùng một vấn đề. Khi tôi thử địa chỉ của NDK, tôi thấy rằng google đã thay đổi URL thành NDK.

Buildozer được định cấu hình với: http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Nhưng hiện tại nó là: http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Giải pháp là tải xuống thủ công ndk từ URL hoạt động, giải nén nó và đặt thư mục chưa được giải nén làm thư mục con mới vào:

/home//.buildozer/android/platform/ 
2 comments
fadii 14/02/2017
Thankyou nó đã làm việc.
Haphi 14/02/2017
Vui mừng khi nghe điều đó! Tuy nhiên: nếu bạn gặp phải nhiều sự cố, bạn có lẽ cũng nên xem xét cố gắng sử dụng phiên bản cụ thể của builddozer qua: 1) git clone https://github.com/kivy/buildozer 2) cd vào thư mục và nhận bản phát hành cụ thể, ví dụ: git checkout tags/v0.32 3) python setup.py build

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags